โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเทศบาล  ประจำปี  2558  โดยจัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ  และส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  วันที่  24  เมษายน  2558
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology