งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  2558  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล  และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป  ณ  สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย  วันที่  11  เมษายน  2558
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology