โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology