โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด CHOKCHAI B BOY BATTLE Vol.3

               เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธาน  การจัดการแข่งขันโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด CHOKCHAI B BOY BATTLE Vol.3  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย  การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่า  ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความมุ่งมั่น สร้างแรงบันดาลใจ เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์  แข็งแรง  และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องอีกด้วย..
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology