โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558

          เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2558 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชน  ทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย  เพื่อนำปัญหาความต้องการที่รวบรวมได้นั้นมาบรรจุไว้ใน  แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2562)  
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology