การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีการศึกษา 2560

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนให้เด็กรู้จักกฏเกณฑ์ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology