โครงการร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน เทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปี 2558

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมแรง ร่วมใจกัน ร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย รณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน และตั้งกองผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อนำเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและให้กำลังใจยามเจ็บป่วยแก่สมาชิกและกิจกรรมอื่นๆ และยังช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย 
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology