งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2559  โดยมีนายประภาส  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นพลเมืองที่มีค่าของชาติบ้านเมืองในอนาคต  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก  ทั้งในด้านความรู้  ความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ณ  สนามกีฬากลางหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย

          
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology