การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

      เทศบาลตำบลโชคชัย  ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology