โครงการอบรมกลุ่มอาชีพการทำหมูสะเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          เทศบาลบตำบลโชคชัย ได้ดำเนิน "โครงการอบรมกลุ่มอาชีพการทำหมูสะเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลิตรภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในพธีเปิด และมีนางรัตนา  กรนานันท์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเป็นการตอบสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนอีกทางหนึ่งด้วย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology