โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559

          โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559 ดำเนินการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยมีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนนำสุขภาพในชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน เยาวชน ผู้พิการ กลุ่มออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย ทั้ง 19 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ รวม 200 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพในชุมชน เพื่อสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology