การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย

             เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลติภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  ในฐานะประธานกองทุนฯ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย  ประจำปี 2559  เพื่อรายงนผลการดำเนินงานของ   กองทุนฯ  และหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนการศึกษาและเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้่ด้อยโอกาส  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology