โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานตามหลักชีวอนามัย

          เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานตามหลักชีวอนามัย  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ  และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยรวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน

 
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology