พิธีเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโชคชัย (โรงรับจำนำของรัฐ)

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโชคชัย (โรงรับจำนำของรัฐ)  โดยมีนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  ในนามผู้ดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโชคชัย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ "การจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโชคชัย  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย  ให้สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินในระยะสั้นๆ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง  เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนนำไปลงทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตร  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology