โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การให้ความช่วยเหลือและแนวทางคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรง

          เทศบาลตำบลโชคชัย โดยนายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน การให้ความช่วยเหลือและแนวทางคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรง ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีและเรือนจำกลางคลองไผ่ โดยมีนางรัตนา กรนานันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัว/ชุมชน และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ รู้เท่าทันถึงสาเหตุ รูปแบบความรุนแรง รวมถึงแนวทางแก้ไข เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และยุติการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ให้เกิดความสงบสุข ไม่เกิดปัญหาความรุนแรงหรือเกิดให้น้อยที่สุด 
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology