โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการศึกษา ประจำปี 2560

          เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการศึกษา ประจำปี 2560 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัยและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตบลโชคชัยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology