โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2560

โครงการจัดประชุมทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย เป็นการประชุมทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ของประชาชนหลากหลายกลุ่มอายุ เพื่อที่จะได้มาซึ่งแผนที่มาจากการมีส่วนร่วม ตรงกับปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และมีแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย ปี 2561 โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็น ในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology