โครงการมอบเบี้ยยังชีพผุ้สุูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  เทศบาลตำบลโชคชัย  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่ผู้สูงอายุ , ความพิการ ทั้ง 18 ชุมชน  ณ วัดใหม่สระประทุม และสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology