การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

          เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อสร้างกระบวนการ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนร่วมประชาคมแบบประชารัฐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology