การประชุมคณะกรรมการชมรม / กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย

          เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรม / กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานการประชุมฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุในวันต่างๆ 
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology