โครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561

          เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลโชคชัย  เป็นประธานเปิด โครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท  หน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลโชคชัย 
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology