โครงการเสริมศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561

          เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้ดำเนินโครงการเสริมศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานเปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรให้เด็กปฐมวัยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology