โครงการฝึกอบรมอาชีพ (การทำขนมต้ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          เทศบาลตำบลโชคขัย  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ (การทำขนมต้ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  และมีผู้เช้าร่วมโครงการจากชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และตอบสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนอีกทางหนึ่งด้วย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology