กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะบางส่วนในตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ขึ้นเป็นสุขาภิบาล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2499  ให้เรียกว่า  "สุขาภิบาลโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา"  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลโชคชัยเป็น  "เทศบาลตำบลโชคชัย"  ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  โดยคำว่า  "โชคชัย"  เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของอำเภอ  ซึ่งตั้งแต่เดิมชื่อว่า "อำเภอกระโทก"  ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2482  ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่เพื่อให้มีความไพเราะและเป็นสิริมงคลว่า "อำเภอโชคชัย" ซึ่งเป็นที่พอใจของชาวโชคชัยโดยทั่วไป  เทศบาลตำบลโชคชัยมีพื้นที่ประมาณ  4  ตารางกิโลเมตร  ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ   30   กิโลเมตร

 
อาณาเขตและพื้นที่ติดต่อ
 
ทิศเหนือจรด  อบต.โชคชัย  อำเภอโชคชัย
ทิศใต้จรด   อบต.กระโทก อำเภอโชคชัย
ทิศตะวันออกจรด อบต.โชคชัย  และอบต.กระโทก  อำเภอโชคชัย
ทิศตะวันตกจรด  อบต.พลับพลา   อำเภอโชคชัย

เขตการปกครอง   เทศบาลตำบลโชคชัย   มีเขตการปกครอง  2  ตำบล  ได้แก่ ตำบลโชคชัยและตำบลกระโทก   มีจำนวนชุมชนทั้งหมด  18  ชุมชน   ดังนี้
1.  ตำบลกระโทก  ประกอบด้วย
     หมู่ที่  1                        บ้านศรีพุทธา  
     หมู่ที่  4                        บ้านโคกกระสังข์  (พื้นที่บางส่วน)
     หมู่ที่  6                        บ้านโพธิ์เงิน  (พื้นที่บางส่วน)
     หมู่ที่  7                        บ้านโพธิ์ทอง
     หมู่ที่  8                        บ้านชะอม  (พื้นที่บางส่วน)
     หมู่ที่  9                        บ้านโบสถ์  (พื้นที่บางส่วน)
     หมู่ที่  12                      บ้านหมี่
     หมู่ที่  13                      บ้านคลองท่าแร่  (พื้นที่บางส่วน)
2.  ตำบลโชคชัย  ประกอบด้วย
     หมู่ที่  1                        บ้านโชคชัย  (พื้นที่บางส่วน)
     หมู่ที่  2                        บ้านสระประทุม  (พื้นที่บางส่วน)
     หมู่ที่  3                        บ้านป่าหมาก  (พื้นที่บางส่วน)
     หมู่ที่  4                        บ้านพิชิตคเชนทร์ 
     หมู่ที่  5                        บ้านบุ  (พื้นที่บางส่วน)
     หมู่ที่  6                        บ้านกระโทก
     หมู่ที่  7                        บ้านบิง  (พื้นที่บางส่วน)
     หมู่ที่  8                        บ้านบิง (ใหญ่)  (พื้นที่บางส่วน)
    หมู่ที่  12                       บ้านโพธิ์ทอง  (พื้นที่บางส่วน)
    หมู่ที่  13                       บ้านหนองไผ่  (พื้นที่บางส่วน)

 
Untitled Document


เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology