สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1)  ประวัติความเป็นมา

    เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  โดยคำว่า  “โชคชัย”  เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของอำเภอ   ซึ่งตั้งแต่เดิมชื่อว่า  “ อำเภอกระโทก ” ขึ้นอยู่ในปกครองของจังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่เพื่อความเหมาะสมเป็น “ อำเภอโชคชัย ”

2)  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

     เทศบาลตำบลโชคชัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร  มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ  282  กิโลเมตร   ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากกิโลเมตรที่  26.88  ของทางหลวงสายนครราชสีมา-ครบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  1  กิโลเมตร  จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงฝั่งตรงข้ามทิศใต้ของอำเภอนางรองไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง  100  เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่  2   เป็นเส้นตั้งฉากกับทางไปอำเภอนางรอง  ไปทาง  ทิศใต้ เป็นระยะทาง  2  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  3

ทิศใต้  จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตั้งฉากกับหลักเขตที่  2  และหลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง  2  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนจบหลักเขตที่  1
โดยมีพื้นที่รวมของเทศบาลตำบลโชคชัยทั้งหมดประมาณ  4  ตารางกิโลเมตร  และคิดเป็นร้อยละ  0.94  ของพื้นที่อำเภอโชคชัย
เขตการปกครอง   เทศบาลตำบลโชคชัย  มีเขตการปกครอง  2  ตำบล  ได้แก่  ตำบลโชคชัยและตำบลกระโทก   มีจำนวนชุมชนทั้งหมด  18  ชุมชน   ดังนี้

   ตำบลกระโทก               ประกอบด้วย
   หมู่ที่ 1                        บ้านศรีพุทธา  
   หมู่ที่ 4                        บ้านโคกกระสังข์  (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 6                        บ้านโพธิ์เงิน (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 7                        บ้านโพธิ์ทอง
   หมู่ที่ 8                        บ้านชะอม (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 9                        บ้านโบสถ์ (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 12                      บ้านหมี่
   หมู่ที่ 13                      บ้านคลองท่าแร่ (พื้นที่บางส่วน)
   ตำบลโชคชัย               ประกอบด้วย
   หมู่ที่ 1                        บ้านโชคชัย  (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 2                        บ้านสระประทุม (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 3                        บ้านป่าหมาก  (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 4                        บ้านพิชิตคเชนทร์ 
   หมู่ที่ 5                        บ้านบุ (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 6                        บ้านกระโทก
   หมู่ที่ 7                        บ้านบิง  (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 8                        บ้านบิง (ใหญ่)  (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 12                      บ้านโพธิ์ทอง (พื้นที่บางส่วน)
   หมู่ที่ 13                      บ้านหนองไผ่ (พื้นที่บางส่วน)

3)   สภาพภูมิประเทศ
    สภาพพื้นที่โดยทั่วไปภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลโชคชัย จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ห่างจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมูลประมาณ  4  กิโลเมตร มีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 180-190  เมตร จากระดับน้ำทะเล  พื้นที่โดยรอบเป็นที่ราบลุ่มใช้ประโยชน์เป็นที่นา   มีคลองชลประทานล้อมพื้นที่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของเทศบาลตำบลโชคชัย

4)   สภาพภูมิอากาศ
    สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลโชคชัย จะมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความแห้งแล้ง และมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะรุนแรง 
     อุณหภูมิสูงสุด                                            38.1 องศาเซลเซียส   
     อุณหภูมิต่ำสุด                                            14.7 องศาเซลเซียส
     อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมีนาคม - มิถุนายน                 29.4 องศาเซลเซียส
     อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม               27.7 องศาเซลเซียส
     อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์         25.3  องศาเซลเซียส
     ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ                            1,275.8  มิลลิเมตร/ปี

5)  การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
     การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย  จะมีลักษณะรวมตัวกันหนาแน่นเป็นกลุ่มกระจายอยู่โดยรอบศูนย์กลางชุมชนเป็นบริเวณพาณิชยกรรม  และบริเวณสถานที่ราชการกระจายอยู่ทั่วๆ ไป  ในเขตเทศบาล  ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และประกอบอาชีพอื่น  เช่น  ค้าขาย  ประกอบธุรกิจ  รับจ้าง  ทำงานโรงงาน  ฯลฯ

6)   สภาพเศรษฐกิจส่วนรวมของเทศบาลตำบลโชคชัย
     ในพื้นที่เทศบาลตำบลโชคชัย  มีตลาดสด  2  แห่ง  และตลาดไนท์บาร์ซาร์  1  แห่ง  มีอาคารพาณิชย์และร้านค้าต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ ทำให้มีการซื้อขายเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นของประชากรในเขตเทศบาลและในหมู่บ้านโดยรอบ  และเป็นที่ซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรทั้งการขายปลีกและการขายส่ง  เศรษฐกิจมีความคล่องตัวสูงซึ่งสังเกตได้จากชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย  มีธนาคารพาณิชย์  1  แห่ง   และมีธนาคารรัฐ   3    แห่ง

Untitled Document


เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology