-

 
 
       หัวข้อ
วันที่
     รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 07-08-2018
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 09-07-2018
     แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561) 09-07-2018
     รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 05-07-2018
     รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 06-06-2018
     รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 04-05-2018
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 11-04-2018
     รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 05-04-2018
     การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึงมิถุนายน ๒๕๖๑) 21-03-2018
     รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 09-03-2018
     ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลโชคชัย 20-02-2018
     รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 07-02-2018
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 11-01-2018
     แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) 03-01-2018
     รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 09-12-2017
     รายงานการเงิน เดือน ก.ค. 2560 23-11-2017
     ประกาศฯรายงานงบแสดงฐานะการเงินฯ พ.ศ.2560 23-11-2017
     รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 01-11-2017
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชชัย ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 23-10-2017
     รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 09-10-2017
     แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) 09-10-2017
     รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖... 02-10-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ของเทศบาลตำบลโชคชัย จังหวัดนครร... 22-08-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 11-08-2017
     รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๐ 09-08-2017
     รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ 08-08-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 13-07-2017
     รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 07-07-2017
     รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 07-06-2017
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ สมัยที่ ๒ 15-05-2017
     รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 04-05-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 11-04-2017
     แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๐) 11-04-2017
     รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ 07-04-2017
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ สมัยแรก 17-02-2017
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ สมัยแรก 31-01-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 12-01-2017
     แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (มกราคม ถึง มีนาคม 2560) 12-01-2017
     การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 09-01-2017
     ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 03-01-2017
     เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๔ 16-12-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 01-12-2016
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๔ 29-11-2016
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๔ 23-11-2016
     รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ 09-11-2016
     ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเทศบาลตำบลโชคชัย 28-10-2016
     รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 28-10-2016
     การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนธํนวาคม ๒๕๕๙) 21-10-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10-10-2016
     รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 06-10-2016
     เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ 05-10-2016
     รายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 30-09-2016
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 29-09-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 22-09-2016
     เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ 01-09-2016
     เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 01-09-2016
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ 01-09-2016
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 26-08-2016
     การขยายเวลาการประชุมสภาเทสบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ 26-08-2016
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ 01-08-2016
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 29-07-2016
     เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ 29-07-2016
     รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 14-07-2016
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ 11-07-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 08-07-2016
     เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๒ 05-07-2016
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ 05-07-2016
     รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 09-06-2016
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๒ 18-05-2016
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 02-05-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 18-04-2016
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 05-04-2016
     เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ 22-03-2016
     เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยแรก 11-03-2016
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ 04-03-2016
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ 03-03-2016
     กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปี ๒๕๕๙ 01-03-2016
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย 01-02-2016
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยแรก 26-01-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 14-01-2016
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ สมัยที่ ๔ 12-11-2015
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลโชคชัย 09-09-2015
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ สมัยที่ ๑/๒๕๕๘ 07-09-2015
     ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 01-09-2015
     ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก 17-08-2015
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ 14-08-2015
     ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ สมัยที่ ๓ 06-08-2015
     คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลโชคชัย 21-07-2015
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 06-07-2015
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 01-10-2014

 

 
Untitled Document


เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology