กองการศึกษา

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.081-9678093

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

น.ส.ไพรินทร์ สุวรรณดวง

น.ส.ไพรินทร์ สุวรรณดวง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร.089-9498659

นายอภิชาติ บังแสง

นายอภิชาติ บังแสง

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ชไมพร แปวกระโทก

น.ส.ชไมพร แปวกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.087-9596668

นางสาวสมพิศ คำสะสม

นางสาวสมพิศ คำสะสม

ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่่าง

ว่่าง

ครู