กองการศึกษา

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.081-9678093

น.ส.ชไมพร แปวกระโทก

น.ส.ชไมพร แปวกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.087-9596668

น.ส.ไพรินทร์ สุวรรณดวง

น.ส.ไพรินทร์ สุวรรณดวง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทร.089-9498659