กองการศึกษา

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวชไมพร แปวกระโทก

นางสาวชไมพร แปวกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการ

นางชญาธร ชาญวัชรมาศ

นางชญาธร ชาญวัชรมาศ

ครู