กองการศึกษา

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.081-9678093

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวไพรินทร์ สุวรรณดวง

นางสาวไพรินทร์ สุวรรณดวง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

โทร.089-9498659

นายอภิชาติ บังแสง

นายอภิชาติ บังแสง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสมพิศ คำสะสม

นางสาวสมพิศ คำสะสม

ครูผู้ช่วย

ว่่าง

ว่่าง

ครู