กองคลัง

นางวรรณภา สังเกตุ

นางวรรณภา สังเกตุ

ผู้อำนวยการกองคลัง

พันจ่าเอกสุรชาติ ฝ่ายภักดี

พันจ่าเอกสุรชาติ ฝ่ายภักดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิชาญ ประภาวงษ์

นายวิชาญ ประภาวงษ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางศิรัณยา นาตา

นางศิรัณยา นาตา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางบัณฑิตา ภูราศรี

นางบัณฑิตา ภูราศรี

นักวิชาการคลัง

นางจรรยา เรืองศรี

นางจรรยา เรืองศรี

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวฐิตาภรณ์ พาทยโกศล

นางสาวฐิตาภรณ์ พาทยโกศล

พนักงานพัสดุ

นางสาวอรชนาพัชร์ หมอไทย

นางสาวอรชนาพัชร์ หมอไทย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง