กองคลัง

นางนิดา สุธีรโรจน์

นางนิดา สุธีรโรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.090-2639591

นางสาวอรชนาพัชร์ หมอไทย

นางสาวอรชนาพัชร์ หมอไทย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร.088-5486389

พ.จ.อ.สุรชาติ ฝ่ายภักดี

พ.จ.อ.สุรชาติ ฝ่ายภักดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร.086-6694605

นายวิชาญ ประภาวงษ์

นายวิชาญ ประภาวงษ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

โทร.089-9497151

นางศิรัณญา นาตา

นางศิรัณญา นาตา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร.085-6825219

นางสาววนิดา พรหมสูตร

นางสาววนิดา พรหมสูตร

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางจรรยา เรืองศรี

นางจรรยา เรืองศรี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทร.081-5452830

นางสาวฐิตาภรณ์ พาทยโกศล

นางสาวฐิตาภรณ์ พาทยโกศล

พนักงานพัสดุ

โทร.081-2640815