กองคลัง

นางนิดา สุธีรโรจน์

นางนิดา สุธีรโรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.090-2639591

นางสาวอรชนาพัชร์ หมอไทย

นางสาวอรชนาพัชร์ หมอไทย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร.088-5486389

พ.จ.อ.สุรชาติ ฝ่ายภักดี

พ.จ.อ.สุรชาติ ฝ่ายภักดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร.086-6694605

นายวิชาญ ประภาวงษ์

นายวิชาญ ประภาวงษ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

โทร.089-9497151

นางศิรัณยา นาตา

นางศิรัณยา นาตา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร.085-6825219

นางสาววนิดา พรหมสูตร

นางสาววนิดา พรหมสูตร

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางจรรยา เรืองศรี

นางจรรยา เรืองศรี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทร.081-5452830

นางสาวฐิตาภรณ์ พาทยโกศล

นางสาวฐิตาภรณ์ พาทยโกศล

พนักงานพัสดุ

โทร.081-2640815

นางสุพัตรา รักษ์วิเชียร

นางสุพัตรา รักษ์วิเชียร

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวพัทธนันท์ วงศ์นิพัทธ์

นางสาวพัทธนันท์ วงศ์นิพัทธ์

พนักงานเก็บเงิน

นายธนากร การกระโทก

นายธนากร การกระโทก

พนักงานเก็บเงิน

นายธนกฤต พลเยี่ยม

นายธนกฤต พลเยี่ยม

คนงาน

นางสาววราภรณ์ ต่ำกระโทก

นางสาววราภรณ์ ต่ำกระโทก

คนงาน

นายนัฐพล แฝงกระโทก

นายนัฐพล แฝงกระโทก

พนักงานขับรถยนต์