กองช่าง

นายประภาส หวังอ้อมกลาง

นายประภาส หวังอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเอนก เร็วจันทึก

นายเอนก เร็วจันทึก

นักวิชาการเกษตร

นายวิษณุเทพ แทนวิสุทธิ์

นายวิษณุเทพ แทนวิสุทธิ์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอภิชาติ แก้ววิจิตร

นายอภิชาติ แก้ววิจิตร

วิศวกรโยธา

นายนภาพล รักษ์วิเชียร

นายนภาพล รักษ์วิเชียร

นายช่างโยธา

นายสุรชัย รุ่งเพชรรัตน์

นายสุรชัย รุ่งเพชรรัตน์

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายมงคลชัย ปุระโน

นายมงคลชัย ปุระโน

นายช่างผังเมือง

นางสาววราวรณ์ ภาคย์สมพงศ์

นางสาววราวรณ์ ภาคย์สมพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ