กองช่าง

นายชาติชาย ทนกระโทก

นายชาติชาย ทนกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.081-9663550

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอภิชาติ แก้ววิจิตร

นายอภิชาติ แก้ววิจิตร

วิศวกรโยธาชำนาญการ

โทร.086-6515491

นางสาววราภรณ์ ภาคย์สมพงษ์

นางสาววราภรณ์ ภาคย์สมพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร.094-5300999

นายมงคลชัย ปุระโน

นายมงคลชัย ปุระโน

นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

โทร.090-2467875

นายสุวิช ร่มศรี

นายสุวิช ร่มศรี

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

โทร 081-2940491

นายนภาพล รักษ์วิเชียร

นายนภาพล รักษ์วิเชียร

นายช่างโยธา

โทร.081-9776079

ว่าง

ว่าง

นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.

ว่าง

ว่าง

นายช่างสำรวจ ปง./ชง.