กองช่าง

นายประภาส หวังอ้อมกลาง

นายประภาส หวังอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.081-9553645

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบบแผนและก่อสร้าง

นายอภิชาติ แก้ววิจิตร

นายอภิชาติ แก้ววิจิตร

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

โทร.086-6515491

น.ส.วราภรณ์ ภาคย์สมพงษ์

น.ส.วราภรณ์ ภาคย์สมพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.094-5300999

นายมงคลชัย ปุระโน

นายมงคลชัย ปุระโน

นายช่างผังเมือง

โทร.090-2467875

นายสุวิช ร่มศรี

นายสุวิช ร่มศรี

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

โทร 081-2940491

นายนภาพล รักษ์วิเชียร

นายนภาพล รักษ์วิเชียร

นายช่างโยธา

โทร.081-9776079

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.

นายสุรชัย รุ่งเพชรรัตน์

นายสุรชัย รุ่งเพชรรัตน์

เจ้าพนักงานการเกษตร

โทร.085-0167994