กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ว่าง

ว่าง

นางสาวเบญญาภา จิตติมณี

นางสาวเบญญาภา จิตติมณี

นักจัดการงานทั่วไป

นายสามารถ ผ่องอนันต์

นายสามารถ ผ่องอนันต์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

นางอินทิรา วงษ์มา

นางอินทิรา วงษ์มา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ