กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.081-9678093

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

ว่าง

นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.

นางสาวฐิตินันท์ เกตุพงษ์

นางสาวฐิตินันท์ เกตุพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร.064-4614589

นางสาวมะลิวัลย์ เพลากระโทก

นางสาวมะลิวัลย์ เพลากระโทก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โทร 080-3597964

นางสาวธัญจิรา สุรารักษ์

นางสาวธัญจิรา สุรารักษ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โทร 061-0562479

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.