กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทร.081-9678093

ว่าง

ว่าง

หัวหน้า่ายบริหารงานสาธารณสุข

น.ส.เบญญาภา จิตติมณี

น.ส.เบญญาภา จิตติมณี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร.064-2624249

ว่าง

ว่าง

พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก

นางธัญธร ประมูลชาติ

นางธัญธร ประมูลชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร.089-4931082

นางสาวธัญจิรา สุรารักษ์

นางสาวธัญจิรา สุรารักษ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โทร 061-0562479

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล