กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทร.081-9678093

น.ส.เบญญาภา จิตติมณี

น.ส.เบญญาภา จิตติมณี

นักจัดการงานทั่วไป

โทร.064-2624249

นางอินทิรา วงศ์มา

นางอินทิรา วงศ์มา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โทร.081-2666250

นางธัญธร ประมูลชาติ

นางธัญธร ประมูลชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร.089-4931082

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข