การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทน

08 พ.ย. 62