ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

16 มี.ค. 63

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมตรีตำบลโชคชัย ได้ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโชคชัย