ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด และงดรับ งดให้ของขวัญ

31 ม.ค. 65