การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

16 ม.ค. 60

เทศบาลตำบลโชคชัย นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2560 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย เข้าร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นพลเมืองที่มีค่าของชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป ในงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย