การติดตามกำกับ ตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน

21 พ.ค. 64