การประกวด MISS QUEEN VALENTINE CHOKCHAI 2018 เทศบาลตำบลโชคชัย

20 ก.พ. 61

เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2561  เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดการประกวด  MISS QUEEN VALENTINE CHOKCHAI 2018  ในการจัด “โครงการ 4 อ. ดี๊ดี ชีวีมีสุข”  ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธาน และมีผลการประกวดดังนี้  รางวัลที่ 1 หมายเลข 11 นางสาวปรียาภร พิมปรุ , รางวัลที่ 2  หมายเลข 17  นางสาวชรินทร์ทิพ  ปิยวรกุล , รางวัลที่ 3  หมายเลข 2 นางสาวทิพย์ทัณทรี หมื่นศรีทอง