การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

17 มี.ค. 64

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโชคชัย โดย นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อรณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโชคชัย ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :