การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย

23 พ.ย. 59

   เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลติภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  ในฐานะประธานกองทุนฯ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย  ประจำปี 2559  เพื่อรายงนผลการดำเนินงานของ   กองทุนฯ  และหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนการศึกษาและเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้่ด้อยโอกาส  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย