การประชุมคณะกรรมการชมรม / กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย

12 มี.ค. 61

เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรม / กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานการประชุมฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุในวันต่างๆ