การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

22 ม.ค. 59

เทศบาลตำบลโชคชัย  ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย