การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

08 ก.พ. 61

เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อสร้างกระบวนการ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนร่วมประชาคมแบบประชารัฐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย