การประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2561

20 ส.ค. 61

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2561

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย