การประชุมแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย

11 ก.พ. 59

เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในพิธีเปิด

 การประชุมแกนนำสุขภพชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย  ณ ศาลาวัดใหม่สระประทุม  สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 เป็นตัวแทนจากชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย