การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

10 พ.ย. 64

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น