การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร

25 ก.พ. 65

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565  เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยงานนิติการ  ได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2544  และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy  อันจะส่งผลพนักงานเทศบาล  มีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต