กิจกรรมเชิดชูเกียรติ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอก ประจำปี 2564

30 ก.ย. 64

เทศบาลตำบลโชคชัย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอก ผู้มีความประพฤติการปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ และนอกเหนือหน้าที่สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ โดยมีนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตร