ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

03 ส.ค. 66

ประกาศสภา ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำลโชคชัย สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1