ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง4 ม.12 ต.โชคชัย

02 ส.ค. 64

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้มอบหมายให้

รองฯนายมานพ ขาวกระโทก
รองประธานฯนายคูณ เมินกระโทก
เลขาฯ นายวินัย สุวรรณโยธี
สท.วุฒิชัย ฉัตรกระโทก
สท.รุ้ง หมี่กระโทก
สท.หนำ พรวนกระโทก
สท.อำพล ขลุ่ยกระโทก
พร้อมด้วยกองสาธารณะสุข
-สำรวจถนน และซอยในเขตเทศบาล เพื่อจัดทำป้ายชื่อซอยให้เป็นสากล
-ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง4 ม.12 ต.โชคชัย