ข้อมูลจำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย

28 มิ.ย. 66