งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558

19 เม.ย. 58

เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  2558  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล  และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป

ณ  สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย  วันที่  11  เมษายน  2558